انگلیسی


   نام کاربر
    کلمه عبور
        ورود به سیستم                 
لیست محصولات گروه   ماسيس
کد محصولنام محصولواحد محصولقیمت(ریال)
10108کالباس مرغ 60% 300 گرمبسته45,500
10115کالباس مرغ فيله 90% 300 گرمبسته37,000
10139کالباس خشک 60% قرمز 300 گرم بسته47,500
11006کالباس گوشت80 % 300 گرمبسته74,500
11013کالباس خشک 70% 300 گرم پودرپسته داربسته29,500
11020کالباس گوشت ومرغ فيله 90%300گرمبسته38,500
11037ژامبون مرغ 90%پرسي 300 گرمبسته62,000
11044ژامبون مرغ وگوشت 80%300گرم0 اوسکيبسته26,500
11051کالباس گوشت 70%300گرم پودرسادهبسته27,500
11075ژامبون گوشت تنوري90%300گرمبسته37,000
11112کالباس فيله گوشت 90%300گرمبسته41,000
11129ژامبون گوشت پرسي90%300گرمبسته36,500
11365کالباس گوشت و مرغ 90% ، 300گرم، بيکنبسته38,500
20015سوسيس کوکتل دودي 55%300گرم بسته19,500
21012سوسيس هات داگ 55%300گرمبسته21,000
22019سوسيس کوکتل گوشت70%300گرمبسته22,500
22026سوسيس کوکتل ساده 55%300گرمبسته19,000
22255سوسيس بلغاري گوشت55%300گرمبسته20,000
22279سوسيس فرانکفورتر70 % 300 گرمبسته27,000
32213دارفرش هات داگ 70% 400 گرمبسته36,000
50012دارفرش خشک 60 % 300 گرمبسته26,500
52412دارفرش ليونر پسته دار 300 گرمبسته25,500
52610دارفرش کرات 300 گرم بسته33,500
54010دارفرش ژامبون ممتاز 70% 300 گرمبسته32,000
54011کالباس ممتاز وکيوم 70 % 300 گرمي بسته27,500
56014دارفرش مرغ تنوري دوديبسته35,000
57516دارفرش سالامي 300 گرمبسته38,000
63036کالباس خشک گوشت 60%کيلوگرم45,000
63043کالباس خشک گوشت 70%کيلوگرم50,000
63050ژامبون گوشت 90%کيلوگرم72,800
63074کالباس مرغ 60%کيلوگرم39,900
63098ژامبون مرغ90%کيلوگرم52,600
63111کالباس قارچ و مرغ55%کيلوگرم43,000
63147هات داگ55% نيم کيلوييکيلوگرم58,300
63159کالباس مخلوط گوشت و مرغکيلوگرم52,200
63161سوسيس بلغاري55%کيلوگرم62,500
63185سوسيس کوکتل دودي55%کيلوگرم52,700
63192کوکتل مرغ 70%نيم کيلوييکيلوگرم68,000
63208سوسيس آلماني40% نيم کيلوييکيلوگرم43,000
63215سوسيس هات داگ هندي45%کيلوگرم46,000
63222کوکتل 70%نيم کيلوييکيلوگرم68,800
63241سوسيس آلماني 40%کيلوگرم60,000
63253همبرگر75%گوشتکيلوگرم89,000
63258سوسيس کوکتل معمولي55%کيلوگرم70,000
63265سوسيس کوکتل ممتاز 70%کيلوگرم100,000
63289سوسيس هات داگ55%کيلوگرم86,500
63296سوسيس هات داگ ممتاز 70%کيلوگرم96,500
63333کباب لقمه70%گوشتکيلوگرم108,600
63357همبرگر مخصوص90%گوشتکيلوگرم124,700
63371همبرگر معمولي 30%گوشتکيلوگرم46,500